Teated / Объявления

SOOVID LAAGRILE ÕNNESTUMISELE ANDA OMA PANUSE, JÄRGMISED TEATED ON SULLE!

Если желаешь внести свой вклад в лагерь при его проведении, то следующие объяв- ления для тебя!

International Service Team

Kõik vabatahtlikud ja laagrilised vanuses 18+ (kes ei ole laagris oma hundu- või skaudisalgaga) osalevad laagris ISTdena ehk International Service Team liikme- tena, kes aitavad laagri programmi läbi viia ja täidavad laagrimeeskonnas kohapeal muid erinevaid rolle. ISTle kehtib laagrimaksu soodustus, millega saab tutvuda suurlaagri kodulehel.

Все желающие, участвующие в лагере, старше 18- ти лет(кто не участвует со своим волчатским или скаутским патрулём) являются в лагере участника- ми IST(International Service Team), кто помогает проводить программу лагеря и выполняют другие обязанности в команде работников лагеря. Для участников IST на оплату за лагерь действует скид- ка, о которой можно ознакомится на странице Джамбори.

Fotograafia / Фотография

Fotograafia huviline, kes sa soovid anda oma panust suurlaagri ja skautluse jäädvustamisel, palun võta meiega ühendust. Pakume suurlaagri ajal rohkelt põ- nevat tegevust, mida jäädvustada ning infomeeskond võtab su enda meeskonda. Võta ühendust laagri info- juhiga aune@skaut.ee.

Любитель фотографий, если ты желаешь внести свой вклад в большой лагерь и запечатлеть скаут- скую деятельность, то свяжись с нами. Мы предла- гаем во время Джамбори много захватывающей деятельности, которую можно запечатлеть и ин- формационная группа возьмёт тебя в свою коман- ду. Свяжись со специалистом по связям au- ne@skaut.ee .

Meedia skaudioskus / Скаутское умение медиа

Skaudid ja vanemskaudid, kes soovivad väljakutset teha suurlaagris professionaalide juhendamise ära meedia skaudioskus ning saada osa suurlaagri tegev- sute kajastamisest võtke ühendust ESÜ suhtlusjuhiga suhtlus@skaut.ee

Скауты и старшие скауты, которые желают принять вызов, выполнив скаутское умение медиа во время профессионального руководства в лагере и при- нять участие в осуществлении деятельности лаге- ря, обратитесь к руководителю по общению ЭСО suhtlus@skaut.ee .

Lasteaed / Детский сад

Ootame meeskonda lasteaiajuhti, kes korraldab laste- hoiu ajal, kui lapsevanemad viivad läbi laagri tegevust. Selles ametis tuleb kasuks 2-5 aastaste laste rühmaga toimetamise kogemus. Kui kellegi tutvusringkonnas on mõni lasteaiaõpetaja, kes oleks huvitatud skaudi- laagri kogemusest, siis just see oleks tema võimalus. Andmed palun edastada suurlaagri all-laagrite koordi- naatorile marumehis@gmail.com.

Ждём в команду воспитателей детского сада, кто мог бы организовать присмотр за детьми, пока ро- дители проводят скаутские мероприятия. В этой должности желателен опыт работы с группой детей от 2 до 5 лет. Если у кого-то из круга общения есть воспитатель детского сада, который будет заинте- ресован в опыте работы в скаутском лагере, то это может быть его шанс. Данные просим предоста- вить координатору под-лагерей Джамбори marume- his@gmail.com .

Vene keele tõlk / Перевод на эстонский язык

Infomeeskond otsib vene ja eesti keelt hästi valdav vabatahtliku, tegevust jagub nii laagri ettevalmistuse perioodil, kui laagri ajal. Meil on soov, et kõik laagri materjalid oleksid ühtemoodi mõlemas keeles kätte- saadavad. Võta ühendust laagri infojuhiga aune@skaut.ee.

Хорошо владеющего русским и эстонским язы- кам добровольца, просим прийти в информа- ционную группу как на время подготовки к ла- герю, так и на время его проведения. У нас есть желание, чтоб все лагерные материалы были одинаково доступны на обоих языках. Свяжись с специалистом по связям aune@skaut.ee .