SISEKORRAEESKIRI

SUURLAAGER KAHEKSAKAND TAGAMETSAS

Siin võib tulla veel muudatusi!
S I S E K O R R A E E S K I R I

Laagri sisekorraeeskirjad on kehtestatud laagri korraldaja poolt ning on järgimiseks kõikidele laagri territooriumil viibijatele.

Osaleja on kohustatud:

 1. Järgima laagri sisekorraeeskirja.
 2. Käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme.
 3. Hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.
 4. Alluma korraldaja ja turvatöötajate seaduslikele korraldustele.

Pääs laagrisse:

 1. Laagrisse saabumine toimub laagri peavärava kaudu. Kõik laagrisse saabujad ja laagrist lahkujad peavad registreerima oma sisenemise-väljumise laagri väravas.
 2. Laagri territooriumilt tohib väljuda ainult laagri väravatest ja oma juhi loal.
 3. Laagri väravas tuleb laagrist väljudes anda turvameeskonnale teada oma orienteeruv laagrisse tagasisaabumise aeg.
 4. Ka laagrisse saabunud külalised peavad end laagri väravas saabudes ning lahkudes kirja panema.
 5. Osaleja on kohustatud hoidma käepaela randmel laagri lõpuni.
 6. Käepael kaotab kehtivuse, kui käepael on rikutud või eemaldatud.
 7. Laagri sissepääsul on turvatöötajatel õigus teostada osalejate ja nende valduses olevate esemete (sh kottide, taskute sisu jms) turvakontrolli. Turvakontrollist keeldujaid laagrisse ei lubata.
 8. Laagri territooriumile ei lubata joobetunnustega isikuid.

Laagrisse ei pääse isikud, kellel on kaasas:

 1. Alkohol, narkootilised või muud psühhotroopsed ained.
 2. Mistahes relvad või muud ohtlikud esemed.
 3. Pürotehnilised vahendid.
 4. Paha tuju.

Laagri territooriumil on keelatud:

 1. Suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid.
 2. Prügi maha viskamine selleks mitteettenähtud kohta.
 3. Ebakorrektselt käitumine ja teiste osalejate häirimine.
 4. Kaklemine, kehavigastuste tekitamine, varastamine, röövimine jm.
 5. Lahtise tule tegemine selleks mitteettenähtud kohas.

Korraldajal on õigus kõrvaldada laagri territooriumilt isikud, kes:

 1. Rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine või nendega kauplemine).
 2. Vandaalitsevad.
 3. Omavad eelmises punktis nimetatud asju või esemeid.
 4. Rikuvad antud eeskirjas välja toodud punkte.

Parkimine:

 1. Laagris osalejad ja külalised võivad parkida ainult selleks ettenähtud tasuta valveta parklasse, mis on vastavalt tähistatud. Parklasse juhatamiseks on paigaldatud suunaviidad ning reguleerija.
 2. Korraldaja ei vastuta sõiduki ja/või sellesse jäetud esemete eest. Parklas liiklemisel tuleb alluda liiklusreguleerija korraldustele.
 3. Sõiduk tuleb parkida selliselt, et see ei segaks teiste sõidukite sisenemist ega väljumist parklast ning ei kahjustaks ega seaks ohtu loodust ega teiste isikute vara.

Koerad ja muud loomad:

 1. Koerte ja kasside pidamise eeskirja paragrahv 5 lõige 2 punkt 3 alusel ei tohi viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, aga võime teha erandi juhul, kui on täidetud alljärgnevad reeglid:
  • Koer peab olema koguaeg jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.
  • Koera tohib jätta lahti pääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning looma tervist ja loomapidaja eemal viibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.
  • Loomade omavahelised suhted lahendavad omanikud ise.
 2. Loomapidaja on kohustatud:
  • Tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu.
  • Järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas.
  • Võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ära jooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
  • Looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist.
 3. Laagri poolt lemmikloomadele toitlustust ei pakuta.

Osaleja/külalise õigused:

 1. Tunda rõõmu laagri toimumisest.
 2. Pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole.
 3. Esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.

Muud reeglid:

 1. Laagri territooriumil valitseb öörahu õhtul kella 23.00st hommikul 08.00ni. Öörahu tähendab seda, et need, kes tahavad magada, peavad sel ajal magada saama. Öörahu ajal on keelatud liikuda väljaspool oma all-laagrit.
 2. Iga laagriline peab täitma oma üksuse juhi, all-laagri juhi, laagri turvameeskonna ning laagri staabi korraldusi ja järgima laagris kehtestatud reegleid.
 3. Lõket tohib laagrialal teha ainult selleks ettenähtud, laagri turvajuhiga kooskõlastatud kohtades ning kõiki ohutusnõudeid järgides. Iga lõkkeaseme juures peab olema ämber veega, tulekustuti ja võimalusel kustutustekk.
 4. Ujumine toimub laagri ajal ainult selleks ettenähtud kohas ja ujuma võib minna ainult koos oma juhiga ning laagri vetelpäästja juuresolekul.
 5. Osalejatel soovitatav mitte kaasa tuua ega hoiustada kergesti riknevat toitu, mille laokile jätmine meelitab ligi metsloomi!

Üldine:

 1. Laagris kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadused, head tavad ning skaudi- ja gaidiseadused. Laagris ei suitsetata, ei tarbita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.
 2. Laagris on tagatud professionaalne esmaabi ning vetelpääste. Korda valvab turvameeskond, mille liikmed tunned ära helkurvesti järgi. Igal all-laagril on oma juht, kes vastutab all-laagri sisekorra eest ja moodustab selle tagamiseks vajalikud toimkonnad. Eriolukordade puhul tegutsetakse vastavalt laagri turvajuhi selgitustele.
 3. Mobiiltelefonide laadimiskohta osalejatele laagris ette nähtud ei ole. Juhid saavad oma telefone laadida juhtide kohvikus.


Turvalisuse ja heaolu tagamisel on oluline iga laagrilise panus!